Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů (dále jen "údaje") je pro nás důležitá. Níže vás informujeme o nakládání s vašimi údaji při používání našich webových stránek https://www.palplast.com.

 

Údaje jsou individuální údaje o osobních nebo faktických okolnostech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Jedná se o údaje, jako je občanské jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození.

 

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů vychází z obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("DS-GVO") a spolkového zákona o ochraně osobních údajů ("BDSG"). Námi používané technické pojmy obsahově odpovídají definicím těchto pojmů v DS-GVO.

 

Odkazujeme zejména na definice pojmů v článku 4 DS-GVO.

 

 1. Zodpovědný

Odpovědná osoba ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

 

pal plast GmbH

Lämmerspieler Straße 8

63165 Mühlheim am Main

Telefon: +49 (0) 6108-705-0

Fax: +49 (0) 6108-705-222

E-mail: datenschutz@palplast.de

AG Offenbach 5 HRB 6931

Ředitelé: Josef Wirnik, Amit Wirnik

DIČ: DE 113 577 968

 

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese datenschutz@palplast.de nebo na naší poštovní adrese.

 

 1. Shromažďujeme údaje z těchto kategorií:

 

 • Osobní identifikační údaje, jako jsou jména a adresy;
 • Elektronické identifikační údaje, jako jsou IP adresy, rozlišení obrazovky;
 • Kontaktní údaje, jako jsou telefonní čísla, e-mailové adresy;
 • Údaje o smlouvě, jako je datum uzavření smlouvy, samostatný obsah smlouvy;
 • Údaje o obsahu, jako jsou odeslané dokumenty, textové položky.

 

 1. Účely a právní základy operací zpracování

Podrobný popis jednotlivých účelů naleznete v příslušné podkapitole. Zpracování je založeno výhradně na následujících právních základech:

 

 • 6 odst. 1 věta 1 písm. a), jakož i čl. 7 DS-GVO pro souhlasy se zpracováním údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
 • 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO za účelem splnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření, která se uskuteční na žádost subjektu údajů;
 • 6 odst. 1 bod 1 písm. c) DS-GVO pro plnění zákonných povinností z naší strany;
 • 6 odst. 1 věta 1 písm. d) DS-GVO za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetí strany nebo
 • 88 DS-GVO ve spojení s. § 26 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) při zpracování údajů v souvislosti se vznikem nebo realizací pracovního poměru.
 • Změna účelu zpracování se řídí čl. 6 odst. 4 DS-GVO.

 

 1. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají následující práva:

 

- požádat o informace o vašich údajích, které zpracováváme v souladu s článkem 15 DS-GVO. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, jakož i existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o jeho podrobnostech;

- požadovat opravu nesprávných nebo doplnění námi uložených údajů bez prodlení v souladu s čl. 16 DS-GVO;

- podle čl. 17 DS-GVO požádat o vymazání vašich údajů, které jsme uložili, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;

- požadovat omezení zpracování vašich údajů v souladu s čl. 18 DS-GVO, pokud zpochybňujete přesnost údajů nebo pokud je zpracování nezákonné;

- podle čl. 20 DS-GVO získat vaše údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich přenos k jinému správci ("přenositelnost údajů");

 

Právo na námitku

Podle čl. 21 odst. 1 DS-GVO mohou subjekty údajů kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů, které provádíme na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem) a f) DS-GVO (oprávněný zájem) z důvodů vyplývajících z jejich konkrétní situace. Subjekty údajů mohou zejména kdykoli vznést námitku proti používání svých údajů pro účely přímého marketingu s účinností do budoucna. Pokud se nejedná o námitku proti přímé reklamě, žádáme vás při uplatnění takové námitky o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli vaše údaje zpracovávat tak, jak jsme je zpracovali. V případě vaší oprávněné námitky situaci přezkoumáme a zpracování údajů buď ukončíme nebo upravíme, nebo vám prokážeme naše závažné oprávněné důvody, na jejichž základě budeme ve zpracování pokračovat.

 

Právo na odstoupení od smlouvy

Podle čl. 7 odst. 3 DS-GVO mohou subjekty údajů svůj souhlas kdykoli a bez udání důvodů odvolat. Odvolání však nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného do odvolání. Odvolání lze zaslat e-mailem na adresu datenschutz@palplast.de nebo poštou na naši adresu být adresováno nám.

 

Výše uvedená práva můžete uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti, jehož jméno a kontaktní údaje jsou uvedeny v oddíle 1.

 

Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo vyžádat si od vás další důkazy o vaší totožnosti jako skutečného subjektu údajů, který uplatňuje zde uvedená práva, pokud existují pochybnosti, že tato práva uplatňujete jako skutečný subjekt údajů.

 

Právo na odvolání k dozorovému úřadu

Subjekty údajů se mohou s dotazy nebo stížnostmi obrátit také na dozorový úřad pro ochranu osobních údajů podle čl. 77 DS-GVO. Zodpovědný za nás je:

 

Hesenský komisař pro ochranu údajů a svobodu informací

P.O. Box 3163

65021 Wiesbaden.

 

 1. Příjemci údajů

Za určitých okolností může být vhodné, aby hladký proces předal údaje například zpracovateli. V příslušné části u jednotlivých operací zpracování naleznete informace o tom, kteří příjemci údaje obdrží. Využíváme pouze pečlivě vybrané a pověřené poskytovatele služeb.

 

Pokud jsou údaje předávány v rámci zakázkového zpracování, dochází k tomuto předání na základě smlouvy o zakázkovém zpracování ve smyslu článku 28 DS-GVO. Taková smlouva definuje, jak má být s údaji subjektů údajů nakládáno, a zajišťuje jejich ochranu.

 

 1. Převod do třetí země

Při používání našich online služeb jsou údaje přenášeny do třetích zemí. Pokud jsou údaje předávány do třetí země, děje se tak v souladu s GDPR (zejména čl. 44 a násl. GDPR). Podrobnosti o předávání údajů do třetích zemí a příslušných příjemcích údajů jsou popsány v příslušných podkapitolách.

 

 1. Zásada doby skladování

Vaše údaje vymažeme, pokud již nejsou potřebné k účelu, pro který byly zpracovány (např. plnění smluv), a pokud již neexistují žádné právní povinnosti k jejich uchovávání nebo právní důvody pro jejich oprávněnost. Doba uchovávání upravená v německém obchodním zákoníku (HGB) a německém daňovém zákoníku (AO) je šest až deset let. Kromě toho mají na dobu uchovávání vliv také zákonné promlčecí lhůty. Podle §§ 195 a násl. německého občanského zákoníku (BGB) je běžná promlčecí lhůta tříletá, ale v určitých případech může být promlčecí lhůta třicetiletá. Další informace o době uložení naleznete v příslušné podkapitole.

 

 1. Automatizované rozhodování / profilování

Nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

 

 1. Žádná povinnost poskytovat údaje

V zásadě nejste ze zákona povinni nám své údaje poskytnout. Pokud tak však neučiníte, je možné, že vám nebudeme moci poskytnout plný rozsah našich webových stránek, odpovědět na vaše dotazy a uzavřít nebo plnit smlouvu s vámi. Údaje, které jsou povinné, jsou označeny symbolem "*", všechny ostatní údaje, které nám poskytnete, jsou dobrovolné.

 

 1. Shromažďování a zpracování anonymních a pseudonymizovaných údajů pro technické zajištění našich online služeb.

I když používáte naše online služby bez přihlášení, obecné informace se automaticky zaznamenávají na našich serverech. Jedná se o:

 

 • IP adresa;
 • Typ / verze prohlížeče (např.: Mozilla/5.0);
 • Čas a datum přístupu.

 

Tyto informace (označované také jako soubory protokolu serveru) jsou obecné povahy a neslouží k vyvozování závěrů o osobě, která navštívila webové stránky. IP adresa je okamžitě změněna vymazáním posledních tří číslic. Díky tomu je téměř nemožné identifikovat použité připojení.

 

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění funkčnosti webových stránek (zejména navázání spojení). Bez těchto údajů by nebylo technicky možné doručit a zobrazit obsah webových stránek. Kromě toho tyto údaje používáme k optimalizaci webových stránek, k ochraně před zneužitím a k zajištění bezpečnosti a stability našich systémů. To je rovněž náš oprávněný zájem. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) DS-GVO. Za určitých okolností dochází ke zpracování také za účelem zajištění zahájení nebo plnění smlouvy. Pokud návštěva těchto webových stránek probíhá v souvislosti se smlouvou, která byla nebo má být uzavřena mezi subjektem údajů a námi, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) DS-GVO.

 

Příjemcem těchto údajů je náš poskytovatel hostingu STRATO AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlín, Německo.

 

Toto zpracování se týká všech návštěvníků našich webových stránek.

 

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě zpracování údajů za účelem poskytování webových stránek se tak děje po ukončení příslušné relace. V případě ukládání údajů do protokolových souborů dochází k vymazání později.

 

 1. Používání technicky nezbytných souborů cookie

V rámci naší online nabídky používáme soubory cookie. V této souvislosti bychom rádi upozornili, že soubory cookie mohou pocházet také od třetích stran a/nebo mohou být načítány ze serverů třetích stran, i když navštěvujete pouze naše webové stránky.

 

Soubory cookie jsou malé soubory, které se ukládají do zařízení používaných k využívání online služeb (počítače, mobilní telefony, tablety, televizory atd.). V těchto souborech jsou uloženy informace, které souvisejí s používáním online nabídky a zařízením použitým k jejímu používání. Existují "trvalé soubory cookie", které ukládají údaje po určitou dobu přesahující návštěvu online nabídky. "Nestálé soubory cookie" nebo tzv. relační soubory cookie se vymažou bezprostředně po ukončení návštěvy online nabídky. Soubory cookie mohou být také použity k ukládání různých preferencí uživatele pro marketingové účely, přičemž takové použití u našich online nabídek probíhá pouze se souhlasem uživatele. Více o tom v části věnované technicky nepotřebným souborům cookie.

 

V rámci naší online nabídky se používají následující technicky nezbytné soubory cookie:

Použití: Technické funkce

Poskytovatel: WordPress

Účel/popis: Technická funkčnost

Kategorie osobních údajů : Údaje pro elektronickou identifikaci

Doba platnosti : 1 rok

Převod do třetí země : Ne

 

Tyto soubory cookie se používají výhradně k zajištění technických funkcí našich webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze bez použití souborů cookie nabízet. Za tímto účelem je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i při opětovné návštěvě naší online nabídky. Soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Tuto okolnost používáme k identifikaci uživatele při všech voláních. Tato funkce rovněž odůvodňuje náš oprávněný zájem.

 

Uživatelské údaje zpracovávané technicky nezbytnými soubory cookie nepoužíváme pro reklamní účely ani pro uživatelské profily bez souhlasu dotyčné osoby.

 

Právním základem pro zpracování údajů pomocí technicky nezbytných souborů cookie je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) DS-GVO a vychází z uvedených zájmů. Pokud navštívíte naše online nabídky s cílem získat konkrétní informace o našich produktech nebo provést nákup, jedná se o (před)smluvní opatření ve smyslu čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) DS-GVO.

 

Dokud nejsou soubory cookie vypnuty na našich webových stránkách nebo v nastavení používaného prohlížeče, jsou tímto zpracováním ovlivněni všichni návštěvníci našich online nabídek.

 

Uživatelé mohou soubory cookie kdykoli sami vymazat prostřednictvím svého prohlížeče. Platnost souborů cookie je definována samostatně v našem banneru se soubory cookie a ve výše uvedené tabulce.

 

Pokud si nepřejete, aby byly soubory cookie ve vašich zařízeních uloženy, žádáme vás, abyste v nastavení prohlížeče vypnuli ukládání souborů cookie a zablokovali jejich používání. Nejběžnější prohlížeče také nabízejí možnost vymazání již uložených souborů cookie a dat z webových stránek. Pokud se rozhodnete soubory cookie nepřijímat, mějte na paměti, že tím může dojít ke zhoršení funkcí našich online služeb.

 

 1. Používání technicky nepotřebných souborů cookie

V rámci naší online nabídky nepoužíváme žádné nástroje třetích stran, které nejsou technicky nezbytné.

 

 1. Kontakt

V rámci naší online nabídky nás můžete kontaktovat prostřednictvím uvedených e-mailových adres nebo telefonicky. V takovém případě budou uloženy předané údaje kontaktující osoby.

 

Zpracování poskytnutých a získaných údajů nám slouží ke zpracování kontaktu. To je také náš nezbytný oprávněný zájem.

 

Další zpracování prováděná v souvislosti s kontaktováním nás slouží k zabránění zneužití možností kontaktování a k zajištění bezpečnosti našich systémů.

 

Právním základem pro zpracování údajů předaných v průběhu kontaktování je proto čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO. Pokud je účelem kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO.

 

Tyto operace zpracování se týkají všech osob, které s námi navázaly kontakt prostřednictvím uvedených kanálů.

 

Údaje se vymažou, jakmile příslušná konverzace s uživatelem skončí a žádný jiný právně uznaný právní základ (zejména zákonné povinnosti uchovávat nebo archivovat údaje) neumožňuje další zpracování. Konverzace je ukončena, jakmile okolnosti naznačují, že daná záležitost byla definitivně vyjasněna.

 

 1. Aplikace

Provedení výběrového řízení po obdržení vaší přihlášky a případné navázání pracovního poměru vyžaduje, abychom zpracovávali některé vaše údaje. V následujícím textu vás budeme informovat, které vaše údaje zpracováváme, jakým způsobem a za jakým účelem.

 

V rámci výběrového řízení od vás zpracováváme následující kategorie údajů:

 • Základní údaje (např.: jméno, pohlaví, datum narození),
 • Kontaktní údaje (např.: adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo),
 • Doklady k žádosti (např.: osvědčení, životopis, fotografie),
 • Údaje o profesním rozvoji a získaných znalostech (např.: vzdělání a odborná příprava, pracovní zkušenosti, další kvalifikace),
 • V případě online aplikací jsou k dispozici údaje o používání a inventáři (např: IP adresa, název načteného souboru, datum a čas načtení, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném načtení, webový prohlížeč).
 • Pokud žadatelé zašlou údaje ze zvláštních kategorií údajů (např. závažné zdravotní postižení, těhotenství nebo členství v odborech), aniž by o to byli požádáni, budou tyto údaje zpracovány.

 

Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro následující účely:

 • Vznik a založení pracovního poměru,
 • Podávání zpráv a prohlášení na základě zákonné povinnosti nebo jinak povolených zákonem,
 • Plnění našich povinností vyplývajících z daňového práva a práva sociálního zabezpečení,
 • Ochrana a prosazování našich oprávněných zájmů,
 • vyšetřování trestných činů, pokud je to nezbytné,
 • Kontrola a organizace v rámci společnosti.

 

Právní základy pro zpracování vašich údajů jsou:

 • 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO ve spojení s. § 26 odst. 1 BDSG,
 • 6 odst. 1 písm. c) DS-GVO ve spojení s. § 26 BDSG,
 • 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO, případně ve spojení s. § 26 odst. 1, str. 2 BDSG,
 • 9 odst. 2 písm. b) DS-GVO ve spojení s. § 26 odst. 3 BDSG, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů.

 

Vaše údaje budou uloženy po dobu čtyř měsíců po ukončení procesu podávání žádostí a v případě, že nebude uzavřen pracovní poměr. Pokud jsou vaše údaje uchazeče zařazeny do skupiny uchazečů s vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 věty první písm. a) DS-GVO, budou uchovávány po dobu nejvýše dvanácti měsíců od zařazení do skupiny uchazečů.

 

Pokud je uzavřen pracovní poměr, platí prohlášení o ochraně údajů pro zaměstnance od okamžiku podpisu pracovní smlouvy.

 

 1. Marketing

Pokud jste nám udělili souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) DS-GVO, zpracováváme údaje pro marketingové účely. Jedná se pouze o údaje, pro které byl udělen souhlas. Týká se to pouze osob, které souhlas udělily. V této souvislosti se neplánuje žádné předávání údajů do třetích zemí. Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

 

 1. Dodržování zákonných předpisů

Vaše údaje zpracováváme také za účelem plnění dalších zákonných povinností, které máme v souvislosti s vaším využíváním našich služeb. Mezi ně patří zejména lhůty pro uchovávání údajů podle obchodního, živnostenského nebo daňového práva.

Právním základem pro toto zpracování je proto čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) DS-GVO ve spojení s obchodním, živnostenským nebo daňovým právem, pokud jsme povinni vaše údaje zaznamenávat a uchovávat.

 

 1. Vymáhání práva

Dále můžeme vaše údaje zpracovávat za účelem uplatnění našich práv a vymáhání našich právních nároků. Vaše údaje zpracováváme také proto, abychom se mohli bránit proti právním nárokům. A konečně zpracováváme vaše údaje, pokud je to nezbytné pro předcházení trestným činům nebo jejich stíhání. Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) DS-GVO, pokud uplatňujeme právní nároky nebo se bráníme v právních sporech nebo předcházíme trestným činům nebo je vyšetřujeme.

 

 1. Zabezpečení dat

V souladu s článkem 32 DS-GVO používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně údajů před manipulací, neoprávněným zpracováním a náhodnou ztrátou jakéhokoli druhu. Naše stránky jsou zejména šifrovány protokolem SSL/TLS. Kromě toho používáme výchozí nastavení šetrná k ochraně údajů a celkově software šetrný k ochraně údajů. Pravidelně se technicky aktualizujeme a vylepšujeme naše služby, abychom i nadále zachovali bezpečnost dat v našich službách.

 

 1. Odkazy

Některé části našich webových stránek obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky podléhají vlastním zásadám ochrany osobních údajů. Nejsme zodpovědní za jejich provoz, včetně jejich postupů při nakládání s údaji. Pokud na tyto weby třetích stran nebo jejich prostřednictvím posíláte informace, měli byste si před odesláním jakýchkoli informací, které vám mohou být připsány, prostudovat jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

 1. Změny

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně údajů kdykoli změnit z důvodu oprávněných zájmů, zejména v případě změny právní situace. Veškeré změny budou oznámeny zveřejněním změněných zásad ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Pokud není uvedeno jinak, nabývají tyto změny účinnosti okamžitě. Proto pravidelně kontrolujte toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste si mohli prohlédnout jeho nejaktuálnější verzi.

 

Poslední aktualizace leden 2022

 

Chcete nás kontaktovat e-mailem?
kontaktovat nás?

verkauf@palplast.de

Chcete nás kontaktovat
nás kontaktovat?

> +49 (0) 6108/705-0

Novinka na skladě

NázevBarvaStock
barevné385
černá197
černá754
barevné3376
bílá252.8
bílá237
barevné1861.1
černá160
černá1229
béžová2975
bílá WH 0112145772
šedá504
červená240
černá2052
červená1235
šedá5189
antracit400
RAL 9002 šedobílá191.8
šedá200
šedá125
černá4484.8
černá24000
černá665
černá1389.5
černá625.4
černá16159.5
černá11742
černá24000
černá1610.8
černá1720
černá817
barevné243
černá3690
černá171
barevné461
černá149.8
barevné7564.2
černá2243
černá24000
hnědá3740
šedá959
příroda14841
černá1500
bílá18713.5
šedá125
černá1640
šedá 70479771
černá1173.4
barevné530
transparentní11555.25
černá24000
příroda719
příroda487
příroda1125
černá2800
černá595
černá397
transparentní294
černá720
příroda360
barevné417
černá715
černá845
příroda260
černá1031
červená315
černá289
černá1350
černá4925
černá443
barevné8001
příroda273
černá269
barevné1024
černá BK76294
černá732
černá1327
příroda1000
černá282
černá996
černá1420
černá4996
barevné3564.5
příroda520
příroda593
barevné243
černá534
černá3564.2
barevné147
šedá541
přírodní s černou3218.5
bílá400
šedá1858
černá166
černá500
černá235
černá650
šedá350
barevné4994
bílá473
příroda152
černá332
černá860
antracit4336
červená223
červená150
červená202
příroda353
černá270
černá105
černá400
černá175
černá180
černá6771
černá450
černá432.96
černá9798.1
černá BK79410.5
černá BK7245
černá808
černá5325
černá5248
barevné565
barevné9058.5
černá492
černá274
černá1672
černá24000
barevné1355
barevné5179
příroda125
černá3046
černá8104
příroda175
černá793.5
černá175
příroda845
příroda3889
příroda8029.6
černá308
černá292
příroda237
černá1550
barevné4055.2
barevné600
šedá 7035104
šedá341
šedá462
černá122
černá236
šedá125.5
příroda913
černá262
černá24000
barevné538
příroda4247.8
černá175
černá 914152615
příroda497
černá12187
barevné3207
příroda1250
příroda2195
černá325
černá24000
černá1007
černá24000
černá2625
černá4187.5
černá300
šedá200
příroda275
černá1475
černá246
černá250
černá475
příroda725
černá4250
černá24000
příroda16617.72
černá24000
černá24000
černá158
černá2000
příroda3075
černá1025
černá1243
černá600
černá1225
černá1618
černá222
černá2050
černá2545
černá138
černá1000
barevné24000
černá5026.5
příroda2900
černá720
černá905
barevné2621.3
příroda1956.5
černá125
černá1486.2
příroda2125
černá1125
šedá300
barevné212
příroda382
příroda4986
barevné1636
bílá1704
černá104
černá1200
bílá24000
černá750
barevné720
barevné102
černá1176
černá671
černá442
barevné748
černá761
barevné5674
barevné7060.8
barevné354
černá294
bílá655
barevné11013.9
barevné4592
barevné3203
bílá178
bílá2800
šedá197
příroda475
příroda1000
černá862
bílá252
šedá1030
černá1149
černá24000
černá10613
černá2004
černá11255
příroda1125
bílá7599
příroda2501
bílá575
černá24000
černá2704
příroda625
bílá24000
černá940
bílá675
černá750
bílá23140
barevné10790.5
šedá1274
bílá205
bílá325
černá256
černá6223.5
černá936
barevné151
černá1703
barevné2435
hnědá832
černá844
barevné24000
černá2000
černá129
černá2000
bílá807
černá625
transparentní187
černá225
šedá396
barevné18508.6
transparentní805
černá2146.5
bílá550
černá287
bílá469
šedá125
šedá1000
bílá874
šedá4549
černá500
bílá900
bílá500
černá2383
černá2578.8
černá1665
černá24000
příroda151
šedá607
šedá4031
černá1285.2
příroda1670
šedá2103
černá20099.4
bílá125
příroda125
černá24000
černá1510.01
bílá3693.8
černá666
bílá2325
černá175
černá1531
šedá501
černá11550
barevné8062.5
barevné3782
černá138
příroda2775
šedá9082.5
černá200
černá172
černá200
černá200
příroda250
černá175
černá304
béžová557
černá350
černá5496
příroda6204
černá24000
příroda2765.5
černá15308
černá24000
černá6649
černá13492
černá795
šedá675
barevné111
černá766
šedá343
černá19544
černá818
černá766
barevné487
černá13128.4
černá3705
šedá3244
černá525
barevné13313.4
příroda105
barevné1444
barevné2514.4
barevné892
bílá477
příroda772
příroda575
černá3042
černá1771
barevné5600.3
modře průhledné179
černá1138
černá154
černá912
černá5882
černá5072
příroda695
příroda446
příroda462
transparentní1246
transparentní213
transparentní350
příroda842
barevné1723
transparentní2214.6
barevné904
opál460
transparentní3023
transparentní24000
transparentní375
transparentní800
transparentní218
transparentní500
oranžově průhledné200
transparentní3538
transparentní8550
transparent-opal4630
transparentní3847
transparentní11514.3
transparentní325
transparentní275
transparentní24000
barevné12409.9
barevné24000
černá1238
barevné624
barevné8586
černá139
černá6958
šedá539
bílá940
černá720
černá634
šedá923
barevné305
černá715
barevné12746
příroda20000
příroda130
příroda1000
černá5488
příroda18251
příroda7915
bílá4250
příroda650
příroda250
příroda371
příroda733
příroda1136
příroda3575
černá1000
příroda24000
černá2175
černá1500
příroda3258
černá301
příroda200
barevné330
černá3968
černá1000
příroda365
černá1625
příroda1590
černá815
černá1462
barevné3555.6
příroda536
bílá808.6
bílé se štítky407.5
černá387
barevné24000
černá154
šedá1226.5
černá1145
černá19658.5
šedá765
titan1549
černá1014
příroda975
černá519
příroda467
šedá605
černá888
barevné331
příroda1000
příroda200
černá979
černá175
příroda200
černá200
černá24000
černá24000
černá1000
černá5500
černá344
příroda3611
černá209
příroda24000
černá392
bílá367.6
bílá14303.2
černá626.2
černá2182
černá1900
černá3223.8
černá1084
šedá1100
barevné122
šedá1230
bílá875
černá1031.5
barevné855
černá19495
šedá720.2
černá720
černá298
příroda412.1
příroda1036
šedá651
příroda518
příroda200
příroda276
barevné721
barevné430
příroda495
černá310
černá24000
barevné330
modře průhledné1947
příroda430
černá1234
příroda1000
černá725
barevné2983
černá696
černá227
příroda240
černá334
barevné477
černá252
černá520
černá105
černá1850
černá157
černá2403
příroda662
modrá625
červená650
černá574
černá300
příroda262
černá2000
černá3520
černá2420
černá500
černá6155
černá2966
černá2099
černá2873
černá300
černá2000
černá3285
černá173